THAI ENERGY TRAINING
 
BOI ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนการใช้พลังงานทดแทน เว้นภาษีนิติบุคคล 3 ปี
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม รวมถึงด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ...
รายงานฉบับสมบูรณ์ Grid Energy Storage_TDRI
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความเหมาะสมและแนะแนวทางในการส่งเสริม อุตสาหกรรมสำรองไฟฟ้าสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ (Grid Energy Storage)Link Download
การศึกษาความเหมาะสมอุตสาหกรรมสํารองไฟฟ้าสําหรับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Energy Storage)
โครงการศึกษาความเหมาะสมและแนะแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสํารองไฟฟ้าสําหรับโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ  (Grid Energy Storage)Link Download
สมาคมเทคโนโลยี่ระบบกักเก็บพลังงานไทย
TESTA or THAILAND ENERGY STORAGE TECHNOLOGY ASSOCIATION สมาคมเทคโนโลยี่ระบบกักเก็บพลังงานไทยLink Download
ระเบียบว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา
ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 Link Download
หลักเกณฑ์การอนุญาตสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ข้อมูลจากการสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์Link Download
Page 1 | 
เว็บสำเร็จรูป
×