THAI  ENERGY  TRAINING
 

Course อบรมโซล่าร์ฯ ปี 2564

คอร์ส-A: การใช้โปรแกรม PVsyst และการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Use of PVsyst and Design/Construction of Solar Power Plant.

อบรมวันอาทิตย์ที่ ___________ 2564  หัวข้อหลักการอบรมดังนี้ (1) การใช้โปรแกรมPVsyst Version 7.1 ล่าสุด, อบรมเชิงปฏิบัติการลงมือทำโดยจำลองจากสถานที่จริง, (2) Basic Design พื้นฐานความรู้โซล่าร์แบบเข้าใจง่ายเพื่อใช้ในการออกแบบระบบ (3) Solar Resources ทฤษฎีทางอุตุนิยมวิทยาและพื้นฐานความเข้มแสงอาทิตย์, (4) การเลือกแผ่น PV Module และ Inverter, (5) String/Array Sizing การออกแบบวงจรโซล่าร์ และการเขียนแบบ Single Line Diagram, (6) การพัฒนาโครงการ Project Development, (7) การศึกษาด้านการเงิน Financial Study

คอร์ส A เน้น Solar Rooftop/Farm แบบเร่งรัดออกแบบและทำ PVsyst เป็นในหนึ่งวัน  การสำรวจโครงการและการกำหนดขนาด kWp ของโครงการอย่างไรการวิเคราะห์โหลดด้วยการทำกราฟ Load Profile (Duck Curve),  การออกแบบวงจรสตริง/อะเรย์โดยโปรแกรมโปร PVsyst และแบบคำนวณแบบง่ายด้วย Manual, การออกแบบตามมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ วสท. 2556/IEC Standard การคำนวณ Voltage Drop และจำนวนสายใน Wireway, การออกแบบ SCB, String Combiner Box ลดราคางานได้มาก, การ Modifies ตู้ MDB ของลูกค้าเพื่อต่อเชื่อมกับตู้ Switchboard, ข้อกำหนด MEA และ PEA ต่างกันอย่างไร, การเสนอราคาตัวรีเรย์กันไฟไหลย้อน Reverse Power Relay หรือ Export Limiting Device (EXL) หรือ Zero Export ซึ่งเป็นระบบควบคุมปรับเพิ่ม-ลด พลังงานของ Inverter Power Adjustment มีปัญหาในการปฏิบัติ, การทำ BOQ ประมาณการราคา Estimates อย่างไรให้รวดเร็วเทคนิคการทำราคามาตรฐาน<20 ล้านต่อ 1 MWp, การเสนอราคาระบบ Monitoring ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ เท่าไรไม่แพงเมื่อลูกค้าขอให้เสนอราคา O&M (1-5 ปี) รวมค่าล้างแผงการค้ำประกันพลังงานหรือการค้ำประกัน PR, Performance Ratio ต้องมีค่าเท่าไร ไม่ถูกปรับและตัวอย่างการทำใบเสนอราคา ให้ลูกค้าสนใจ ทั้งภาษาไทย/อังกฤษ

แจกฟรี แบบ SLD String/Array Sizing ของอินเวอร์เตอร์หลายขนาด, สูตร Excel คำนวณมือ String Manual Calculation, สูตร Voltage Drop และจำนวนสายใน Wire Way, การคำนวณการค้ำประกัน PR Ratio และพิเศษแจก Excel Model Cash Flow คำนวณการคืนทุนกี่ปี Payback และ IRR.

-------------


คอร์ส-C : การออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ Design of Solar Floating Power Plant                                     

กำหนดอบรม วันอาทิตย์ที่ ___________2564  คอร์สอบรม Step-By-Step เน้นหัวใจของระบบ การเลือกอินเวอร์เตอร์ 1500/1000 VDC (เอาไว้บนทุ่นลอยหรือบนฝั่งดีกว่า) การออกแบบขนาดสตริง/อะเรย์แบบ Single Line DC/AC, การออกแบบสายไฟฟ้าตามมาตรฐาน วสท. และการปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม PVsyst สำหรับงานโซล่าร์ลอยน้ำ 

Overview:  การพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ Floating Solar Project Development, Site การประเมินสถานที่ก่อสร้างและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Assessment and Environment Factor Assessment, ขนาดบ่อน้ำและพื้นที่ทุ่นลอย Water Pond and Platform dimension calculations, การเลือกประเภทของทุ่นลอยน้ำ Floating Platform/Types of Pontoon selection, การเลือกระบบยึดทุ่นลอยน้ำ Mooring/anchoring system selection, ระดับน้ำและเกณฑ์ระดับน้ำขั้นต่ำ Water level Min/Max of bank and Criteria of minimum water level, และการสำรวจ ทางอุทกศาสตร์ Hydrographic and Bathymetry survey, และการสำรวจทางโยธาทั่วไป Civil work and general site survey.

Main Course:  การทำแบบผังรวมโครงการ General Plant Layout, เลือกระบบอินเวอร์เตอร์ Central/String Inverter 1500V/1000 VDC, DC/AC Cable String/Array safe distance, Auto CAD Floating Solar Plant Layout, Voltage drop calculation, Preparation bill of quantity (BOQ), Single Line Diagram DC/AC, การเชื่อมต่อแบบ MV/LV grid connection, BOQ and Basic Price for 1 MWp                  การทำ PVsyst สำหรับ Floating Solar โดยจำลองจากสถานที่จริงโดยใช้ PVsyst V.7 ล่าสุดในการจำลองระบบการออกแบบ String/Array, Structure Interrow Spacing, Pitch analysis, Selection of PV module tilt angle and pontoon angle

แจก Excel Model (1) String/Array Manual Calculation, (2) Voltage Drop Calculation(3) Wire Way Filled Calculation, และ (4) พิเศษ Cash Flow คำนวณ Payback และ IRR


- - - - - - - - - - - - - - - - 


คอร์ส-D: การบำรุงรักษาและการทดสอบระบบเพื่อการส่งมอบงาน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  O&M & Test Commissioning Solar Power Plant


อบรมวันอาทิตย์ที่                   ____2564 หลักสูตรเร่งรัด 1 วัน เรียนรู้การทำ O&M + การทำ Test Commissioning สำหรับ Solar Rooftop/On Ground

Overview O&M:  ทำความเข้าใจในการให้บริการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษางานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อำนาจหน้าที่ของช่างเทคนิคและวิศวกร และรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการงานบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าร์รู๊ฟท็อปและฟาร์ม          

Overview Test Commissioning กระบวนการทดสอบการใช้งานของระบบ ทดสอบประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าฯ ทดสอบระบบและอุปกรณ์ต่างๆ การใช้งานเครื่องมือวัด การทดลองเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าฯ ก่อนได้รับอนุญาตให้เดินเครื่องอินเวอร์เตอร์ เพื่อตรวจสอบว่าตรงตามแบบและเกณฑ์สมรรถนะที่ต้องการ และสุดท้ายเพื่อการส่งมอบงาน                                                       

Component of PV System: อุปกรณ์และส่วนประกอบหลักของโรงไฟฟ้า เช่น แผง PV Modules, Inverter, ตู้ String Combiner Box และอุปกรณ์ประกอบของโรงไฟฟ้าทั้งหลาย (BOS, Balance of System) ความรู้เบื้องต้นในการใช้งาน การบำรุงรักษา เพื่อให้เข้าใจหน้าที่การทำงานพื้นฐานของอุปกรณ์ทั้งหลาย รวมทั้งพื้นฐานการออกแบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์                                            

Operation & Maintenance การควบุมการผลิตและการบำรุงรักษา:  การเฝ้าติดตามตรวจสอบการผลิตไฟฟ้าและการตรวจสอบหาความผิดปกติ การหาข้อบกพร่อง การแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบความสามารถการผลิตพลังงาน Periodical Check ระยะเวลาการตรวจสอบ หรือความถี่ในการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และส่วนประกอบหลักของโรงไฟฟ้า                          

Troubleshooting and Item Required Special Care: การแก้ไขปัญหาและรายการที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ กรณีที่พบว่าพลังงานที่ได้ลดลง เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของการผลิตที่ผ่านมา ทำการค้นหาสิ่งผิดปกติว่าพลังงานที่ผลิตได้ตามฤดูการณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์พลังงานไฟฟ้าที่จะผลิตได้ ฯลฯ

Field Test and Measurement: การใช้เครื่องมือแบบง่ายๆ ในการตรวจสอบความสามารถการผลิตพลังงาน

1. Simple Measurement Equipment Test: การทดสอบแบบใช้เครื่องมือทั่วไป เช่น (1) วัดค่า curve IV ของวงจรสตริง (2) วัดค่าและทดสอบฉนวน (3) วัดค่าความต้านทานของระบบสายดิน และ (4) วัดค่ากระแส และแรงดันของวงจรสตริง 2. Professional Measurement Equipment Test:  (a) Thermograph Images (b) IV Tracer (c) Performance Test

 แจกตัวอย่างแบบฟอร์มExcel การทดสอบ

General: (1) Checklist for Plant General Information, (2) Check List for Visual Inspection, System Test and Measurement: (1) PV Module, (2) PV Array, (3) Inverter, (4) AC Switchboard and LV Switchgear/Sub MDB, (5) Grounding System.

รายการทดสอบหลักๆ อย่างน้อยประกอบไปด้วย:                                                                                                                         Continuity and Resistance testing ทดสอบความต่อเนื่องและค่าความต้านทาน  Polarity testing การทดสอบและตรวจสอบขั้วที่ถูกต้อง  Voltage and current testing การทดสอบแรงดันและกระแสไฟฟ้า  Insulation resistance testing การทดสอบความต้านทานของฉนวน  Performance testing การทดสอบสมรรถนะและพลังงานที่คาดหวังไว้ -------------


Course-B: Advanced PVsyst Shading Analysis 3D Construction Scene for Rooftop/Farm/Floating Solar การใช้โปรแกรม PVsyst สร้างภาพ 3 มิติ การวิเคราะห์เงาบังแสงอาทิตย์ สำหับโซล่าร์รู๊ฟท้อป/ฟาร์ม/โซล่าร์ลอยน้ำ

อบรมวันอาทิตย์ที่ ___________ หลักสูตรเร่งรัด 1 วัน เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PVsyst สำหรับการคำนวณเงาบังแสงอาทิตย์ทั้ง Rooftop/On Ground แบบการขายไฟฟ้าให้แก่เอกชนและการใช้ไฟฟ้าภายในเอง Self-Consumption.

(1) Introduction to Shading Type ทำความเข้าใจพื้นฐานและการเกิดเงาบัง, (2) Impact of Partial Shading ผลกระทบทำให้พลังงานลดลงจากการเกิดเงาบัง(3) Shading Analysis การวิเคราะห์ปัญหาการเกิดเงาบัง, (4) ทำ Workshop ฝึกการใช้โปรแกรม PVsyst (ทดลองใช้ Pvsyst Ver. 7 ใหม่) เริ่มจากแบบพื้นฐาน No Shading ตามด้วยแบบ Advanced สร้างฉาก 3D construction Scene ซึ่งเป็นส่วนที่ยากที่สุดของ PVsyst โดยการวิเคราะห์จากสถานที่ติดตั้งจริงเพื่อแก้ปัญหาของการเกิดเงาบังแสงที่มีผลกระทบต่อค่า Performance Ratio ของโครงการ และการนำเสนอ Shading Report แก่สถาบันการเงินและนักลงทุน 


----------------

Member Login

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

ผู้ชม
วันนี้ 29
เมื่อวาน 35
ทั้งหมด 101,726
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 39
เมื่อวาน 86
ทั้งหมด 137,586
COURSE – A
การใช้โปรแกรม PVsyst เพื่อออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 
COURSE - D
การควบคุมการผลิตและซ่อมบำรุงและการทดสอบระบบเพื่อการส่งมอบงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 
COURSE – B
การใช้งานโปรแกรม PVsyst และการวิเคราะห์เงาแสงอาทิตย์
 
COURSE – C
การออกแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ Design of Flaoting Solar Power Plant
 
News and Events
ภาพการอบรม
 
COURSE: In-House Training
หลักสูตรฝึกอบรมโซล่าร์ฟาร์มสำหรับภายในองค์กร
 
เว็บสำเร็จรูป
×